Ang Daan Patungo sa Diyos

Original price was: $15.99.Current price is: $11.99.

Ang Daan tungo sa Diyos ay tumitingin nang tapat sa ating pangangailangan upang magsisi at sundin si Hesus, at nagbibigay ng pag-asa para sa walang hanggan at masayang buhay sa langit.

SKU: WTGf 62227 Categories: ,

Share this product

May buhay kay Kristo. Mayaman, masaya, at kamangha-manghang buhay. Tama na ang Panginoon ay nagdidisiplina sa mga mahal Niya at kadalasan ay inuusig tayo ng mundo at ng ating kaaway, ang diyablo. Ngunit kung nalalaman natin kung paano lampasan ang mga pagsubok na ito at manatili sa krus ni Hesus Kristo at ituloy ang ating pananaw sa Panginoon, ang ating gantimpala rito sa lupa at sa langit ay aabot sa isandaang beses kaysa sa iniaalok ng mundo.

Ang aklat na ito ay malawak at komprehensibo. Ipinapakita nito ang pagmamahal ng Diyos, sinusuri ang kalagayan ng kaluluwa ng hindi nakaligtas, at inaalam kung ano ang nangyari sa krus para sa ating mga kasalanan. Ang Daan tungo sa Diyos ay tumitingin nang tapat sa ating pangangailangan upang magsisi at sundin si Hesus, at nagbibigay ng pag-asa para sa walang hanggan at masayang buhay sa langit.

 

Tungkol sa May-akda:

Si Dwight L. Moody, na determinadong yumaman, dumating sa Chicago at nagsimulang magbenta ng sapatos. Ngunit natagpuan siya ni Kristo at naging buong panahon ang kanyang paglilingkod. At kahanga-hanga ang kanyang ministeryo. Hanggang sa ngayon, ang pangalan ni Moody ay nakalakip pa rin sa isang simbahan, isang misyon, isang kolehiyo, at iba pa. Mahal ni Moody ang Diyos at mga tao, at ang kapangyarihan ng isang pagmamahal na gaya nito ay nakaaapekto sa mga henerasyon.